کمال گرایی

کمالگرایی، راه‌های شناخت و کنترل آن کمالگرایی یک شمشیر دو لبه است. از یک طرف، می‌تواند به شما انگیزه دهد تا بهترین کار ممکن را…