افسردگی فصلی

افسردگی فصلی یا اختلال عاطفی فصلی (SAD) نوعی افسردگی است که با فصول سال می‌آید و می‌رود. بنابراین اگر حس می‌کنید، غالباً در یک فصل…